Home  >  OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży
Firmy EMUGE FRANKEN TECHNIK Maciej Kotlarski
(zwanej dalej EMUGE)

 1. Postanowienia ogólne1.Niniejsze warunki sprzedaży stanowią integralną część wszystkich transakcji zawieranych z EMUGE, włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi. Każda zmiana niniejszych warunków wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  2.W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez strony a niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.

  II. Oferta

  1. Prezentowane przez EMUGE plany, zdjęcia, rysunki, dane dotyczące wagi i wymiarów oferowanych artykułów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodesu cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego, chyba że w samym dokumencie określone są jako wiążące.

  2. EMUGE zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie kosztorysów, rysunków i innych materiałów, które nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody.

  3. EMUGE może udostępnić osobom trzecim plany, zdjęcia i rysunki zamawianych artykułów dostarczone przez Kupującego tylko za jego zgodą.

  4. EMUGE nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowane produktów wykonanych na podstawie rysunków, szablonów, wzorów itp. dostarczonych przez Kupującego.

  5. Kupujący gwarantuje, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory wykonawcze nie naruszają praw własności osób trzecich.

  6. EMUGE nie jest zobowiązane do sprawdzania, czy przedłożone mu rysunki, szablony i wzory w przypadku ich realizacji naruszają prawa chroniące własność osób trzecich.

  7. Wzory oferowanych artykułów dostarczane są Kupującym wyłącznie odpłatnie.

  III. Wielkość dostawy

  1. Wielkość dostaw ustalana jest poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez EMUGE. Jeżeli zamówienie jest złożone w określonym w ofercie czasie jej obowiązywania, nie wymaga ono potwierdzenia. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i ewentualne zmiany zamówienia wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez EMUGE.

  2. Jeżeli zamówione zostaną narzędzia specjalne, przez co rozumie się produkty nie znajdujące się w ofercie katalogowej, produkowane np. wg rysunków, szablonów lub wzorów Kupującego, to zamówiona wielkość może zostać przekroczona lub zaniżona o około 10%, przynajmniej jednak o 2 sztuki. Strony uznają taką dostawę za zgodną z umową. Należność za dostawę obliczana jest według faktycznie dostarczonej ilości narzędzi.

  3. Dopuszcza się dostawy częściowe.

  IV. Cena i płatność

  1. Ceny ustalone są na bazie magazyn EMUGE w Warszawie.

  2. Przy pierwszym zamówieniu płatność następuje przy odbiorze dostawy. Przy następnych zamówieniach, w braku odmiennych uregulowań, Kupujący winien dokonać płatności bez żadnych odliczeń, przelewem na konto EMUGE wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury (także w przypadku dostaw częściowych).

  3. Wstrzymanie płatności lub zaliczenie dostawy na poczet roszczeń Kupującego wobec EMUGE jest niedopuszczalne bez pisemnej zgody EMUGE.

  4. Za datę płatności uznaje się datę uznania konta bankowego EMUGE.

  5. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności EMUGE nalicza odsetki za zwłokę, w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w dniu powstania zobowiązania (data faktury).

  V. Termin dostawy

  1. Podany w zamówieniu lub uzgodniony w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy biegnie od dnia, w którym Kupujący dostarczy EMUGE niezbędne materiały, zgody, zezwolenia itp.

  2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki, termin dostawy może ulec przedłużeniu o okres zwłoki w dokonaniu tej części płatności.

  3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu przedmiot dostawy został odebrany przez Kupującego lub jeżeli zgłoszono gotowość do jego odbioru.

  4. Termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności związanych ze sporem zbiorowym u producenta, w szczególności strajku i lokautu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o ile przeszkody te mają wpływ na produkcję lub wysyłkę przedmiotu dostawy.

  5. Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na życzenie Kupującego, EMUGE jest uprawnione do wyznaczenia nowego terminu i po bezskutecznym jego upływie do innego rozporządzenia przedmiotem dostawy i/lub do realizacji dostawy dla Kupującego w odpowiednio przedłużonym terminie.

  VI. Przejście ryzyka

  1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru lub jego części lub, zgodnie z pkt V.3 niniejszych Warunków, w dacie zgłoszenia gotowości towaru do odbioru.

  2. Na życzenie Kupującego EMUGE ubezpiecza towar na koszt Kupującego od kradzieży, szkód związanych z uszkodzeniem, powstałych w transporcie oraz wszelkich innych ryzyk, podlegających ubezpieczeniu. Zakres ubezpieczenia określa Kupujący.

  3. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, to ryzyko przechodzi na niego z dniem gotowości do wysyłki. Na życzenie i koszt Kupującego EMUGE jest jednakże zobowiązane do zawarcia w imieniu Kupującego i na jego rzecz umów ubezpieczenia w żądanym zakresie.

  4. Dostarczone w ramach zawartej umowy towary, nawet jeżeli posiadają nieistotne wady, powinny być przyjęte przez Kupującego, niezależnie od praw wynikających z rozdziału VIII niniejszych Warunków.

  VII. Zastrzeżenie prawa własności.

  1. EMUGE zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy do momentu, gdy wszelkie należności EMUGE od Kupującego zostaną uregulowane.

  2. Przy sprzecznym z umową zachowaniu się Kupującego, w szczególności zwłoce w płatności, EMUGE jest uprawnione do odebrania przedmiotu dostawy po pisemnym wezwaniu, a Kupujący jest zobowiązany do jego wydania. Przyjęcie z powrotem oraz zajęcie przedmiotu dostawy przez EMUGE tylko wtedy oznacza odstąpienie od umowy, gdy EMUGE wyraźnie oświadczy to na piśmie. O zajęciu przedmiotu dostawy lub innych roszczeniach osób trzecich wobec przedmiotu dostawy Kupujący natychmiast powiadomi EMUGE.

  3. Kupujący jest upoważniony do dalszej sprzedaży przedmiotu dostawy w ramach zwykłej działalności. Jest on jednak zobowiązany do odstąpienia EMUGE wszystkich należności z wszelkimi prawami dodatkowymi, które powstaną dla niego z dalszej odprzedaży w stosunku do odbiorcy przedmiotu dostawy lub osób trzecich.

  4. Kupujący jest uprawniony do ściągania wyżej wymienionych należności także i po ich odstąpieniu. Nie narusza to prawa EMUGE do samodzielnego ściągania należności. EMUGE zobowiązuje się jednak do nie ściągania należności, jak długo zamawiający prawidłowo realizuje swoje zobowiązania płatnicze.

  5. EMUGE może zażądać, by Kupujący podał do jego wiadomości scedowane należności i dłużników, podał wszystkie dane potrzebne do ich ściągnięcia, przekazał związaną z tym dokumentację i powiadomił dłużnika o cesji. Jeżeli przedmiot dostawy zostanie dalej odprzedany wraz z innymi towarami nie należącymi do EMUGE, to należność Kupującego od odbiorcy w wysokości ceny dostawy uzgodnionej między EMUGE i Kupującym jest uważana za scedowaną.

  6. Do momentu zapłaty całej należności Kupujący nie może przedmiotu dostawy zastawiać ani dokonywać przewłaszczenia na zabezpieczenie. W przypadku zajęcia, zarekwirowania lub innego rozporządzenia przedmiotem dostawy przez osoby trzecie jest on obowiązany o tym fakcie niezwłocznie powiadomić EMUGE.

  VIII. Odpowiedzialność za wady dostawy

  1. Kupujący jest zobowiązany do dokonania przeglądu przedmiotu dostawy niezwłocznie po jego otrzymaniu. Rozpoznane wady jawne należy zgłosić EMUGE w terminie 8 (ośmiu) dni po przyjęciu towaru, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń.

  2. Przedmiot dostawy jak i wszystkie jego części, które w ciągu 6 (sześciu) miesięcy (przy pracy zmianowej w ciągu 3 (trzech) miesięcy) od daty dostawy w związku z wadami w budowie, złymi surowcami użytymi do ich wytworzenia lub brakami w wykonaniu okażą się być nieprzydatne lub możliwości ich zastosowania znacznie ograniczone, podlegają naprawie na koszt EMUGE lub zostaną ponownie dostarczone wolne od wad – zależnie od uznania EMUGE.

  3. O stwierdzeniu wad, o których mowa powyżej w pkt 2, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić EMUGE na piśmie. Części podlegające wymianie przechodzą z powrotem na własność EMUGE.

  4. Za wady materiałów dostarczonych przez Kupującego EMUGE odpowiada tylko wtedy, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności rozpoznanie wady było możliwe.

  5. Jeżeli dojdzie do opóźnienia w wysyłce bez winy EMUGE, to odpowiedzialność za wady wygasa najpóźnień w 12 (dwanaście) miesięcy po przejściu ryzyka.

  6. W odniesieniu do istotnych dla przedmiotu dostawy wyrobów osób trzecich odpowiedzialność EMUGE jest ograniczona do przelania na Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji.

  7. Przy produkcji według rysunków Kupującego EMUGE odpowiada tylko za wykonanie zgodne z rysunkiem.

  8. EMUGE nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek następujących przyczyn: nieodpowiednie lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie, błędny montaż lub uruchomienie przez Kupującegocego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe obchodzenie się, nieodpowiednie użytkowanie, oddziaływanie chemiczne, elektro-chemiczne lub elektryczne, chyba że wynikają one z winy EMUGE.

  9. W celu realizacji wszelkich uznanych przez EMUGE za konieczne poprawek i dostaw zamiennych Kupujący w porozumieniu z EMUGE winien stworzyć mu możliwości i wyznaczyć konieczny do tego czas, w przeciwnym wypadku EMUGE jest zwolnione z odpowiedzialności za wady.

  10. W pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub dla zapobieżenia niewspółmiernie wysokim szkodom Kupujący ma prawo do usunięcia wad samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich i żądać od EMUGE zwrotu poniesionych niezbędnych kosztów. O zaistniałej sytuacji Kupujacy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić EMUGE.

  11. Koszty powstałe w związku z naprawą lub dostawą zamienną ponosi EMUGE. Ubezpieczenie dostawy zamiennej obciąża Kupującego.

  12. Dla części podlegającej wymianie lub naprawie okres gwarancji wynosi 3 (trzy) miesiące i trwa co najmniej do upływu okresu gwarancji pierwotnej dotyczącej przedmiotu dostawy.

  13. W związku ze zmianami lub naprawami przedmiotu dostawy dokonanymi niefachowo i bez uprzedniej zgody EMUGE przez Kupującego lub osoby trzecie, zniesieniu ulega odpowiedzialność EMUGE za wynikające z tego skutki.

  14. EMUGE nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie ani utracone korzyści.

  15. Wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków umyślnego uszkodzenia lub rażącego niedbalstwa EMUGE lub jego pracowników, za których ponosi ono odpowiedzialność.

  16. Powyższe nie dotyczy również przypadków, gdy przedmiotowi dostawy brak jest właściwości, które zostały wyraźnie przyrzeczone, jeżeli przyrzeczenie to miało na celu zabezpieczenie Kupującego przed szkodami, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy.

  IX. Odpowiedzialność dodatkowa

  Jeżeli przedmiot dostawy z winy EMUGE nie może być przez Kupującego wykorzystany zgodnie z umową na skutek nie uwzględnienia jego życzeń zgłoszonych przed zawarciem umowy jak i innych zobowiązań dodatkowych – w szczególności braku instrukcji obsługi i zaleceń dotyczących konserwacji przedmiotu dostawy – to z wyłączeniem dalszych roszczeń Kupującego obowiązują odpowiednio postanowienia przepisów rozdziałów VIII i X.

  X. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy

  1. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli dla EMUGE niemożliwe stanie się wykonanie całego świadczenia przed datą przejścia ryzyka.

  2. Kupujący może odstąpić od umowy również wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie części zamówienia lub też ma on uzasadniony interes przemawiający za odrzuceniem dostawy częściowej. Kupujący może jednak częściową dostawę przyjąć i odpowiednio zmniejszyć świadczenie wzajemne.

  3. Jeżeli dochodzi do zwłoki w świadczeniu w rozumieniu rozdziału IV niniejszych Warunków, a Kupujący udzieli będącemu w zwłoce EMUGE odpowiedni termin dodatkowy i oświadczy wyraźnie, że po upływie tego terminu odrzuca przyjęcie świadczenia oraz gdy termin dodatkowy nie zostanie dotrzymany, wówczas Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

  4. Jeżeli świadczenie EMUGE staje się niemożliwe do spełnienia z winy Kupującego lub gdy Kupujący popadł w zwłokę w odbiorze, to jest on zobowiązany do wykonania świadczenia wzajemnego.

  5. Kupującemu przysługuje poza tym prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli EMUGE spowoduje z własnej winy upłynięcie przyznanego mu odpowiedniego dodatkowego terminu dla dokonania naprawy lub dostawy zamiennej w odniesieniu do wad, za które ponosi odpowiedzialność w rozumieniu niniejszych Warunków.

  6. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy zostaje także zachowane w pozostałych przypadkach nieudanej naprawy lub nieskutecznej dostawy zamiennej.

  XI. Prawo EMUGE do odstąpienia od umowy

  1. W przypadku zaistnienia nie przewidzianych wydarzeń w rozumieniu rozdziału V niniejszych Warunków, gdy te znacznie zmieniają ekonomiczne znaczenie lub treść świadczenia lub wywierają znaczący wpływ na działalność EMUGE, jak i w przypadku późniejszego ujawnienia się niemożności wykonania zobowiązania – Strony odpowiednio dostosują postanowienia umowy. Jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia nie będzie to zasadne, EMUGE przysługuje prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy.

  2. Odstąpienie, o którym mowa powyżej w pkt 1, nie daje Kupującemu podstaw do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli EMUGE chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązane jest w tym celu niezwłocznie powiadomić Kupującego także i wtedy, jeżeli najpierw uzgodniono z Kupującym przedłużenie terminu dostawy.

  3. EMUGE przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie faktury, przekraczającej 14 dni roboczych.

  XII. Szczególne warunki dotyczące umów związanych z obróbką (wykończeniem, odnowieniem, przerobieniem lub renowacją) narzędzi W uzupełnieniu lub odróżnieniu od niniejszych Warunków, w przypadku umów związanych z obróbką, obowiązuje co następuje:

  1. Do płatności faktur nie stosuje się postanowienia pkt IV.2.

  2. EMUGE/obrabiający/ nie ponosi odpowiedzialności za stan przesłanych mu w tym celu narzędzi. Nie narusza to jego prawa do wynagrodzenia.

  3. Wyklucza się odpowiedzialność EMUGE z tytułu wad przysłanych mu narzędzi.

  XIII. Właściwość sądu

  Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych Warunków właściwym miejscowo jest sąd siedziby EMUGE.